Dokumenty ke stažení

Koncepce rozvoje školy (*.pdf)

Přihláška do ZUŠ (*.pdf).
Odhláška ze ZUŠ (*.pdf)

 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

 

Zápis bude probíhat v období  května 2020, vždy od 13.00 do 16.30 hodin na hlavní budově (Rektora Stříteského 194 - u kostela). Termín bude upřesněn.

Jak praví vyhláška o ZUŠ, ke studiu jsou přijímáni uchazeči, "kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání", proto je potřeba, abyste se k zápisu dostavili osobně se svým dítětem. Nezdržíme Vás déle než 15 minut, během kterých si příjemně popovídáme. Přihlášku si můžete předvyplnit už doma, případně na místě. Pro představu, co budeme při přijímání od Vašeho dítěte vyžadovat:

 

Hudební obor:

  • intonace (zpěv písně, kterou si předem připravíte, opakování tónů, melodie)
  • rytmus – opakování krátkého rytmického motivu (může být podložen rytmickými slabikami)

 

Taneční obor:

  • dobrý zdravotní stav doložený razítkem lékaře (na přihlášce)
  • správná koordinace pohybů (zájemce předvede chůzi, běh, poskok)
  • rytmické a hudební cítění (reakce na hudbu)
  • schopnost opakování pohybů

 

Výtvarný obor:

  • znalost základních barev a tvarů
  • jednoduchá kresba (cokoli, např. postava)

 

Literárně-dramatický obor:

  • samostatný projev (zpěv písně, básnička)

 

A samozřejmě nás zajímá také všeobecná inteligence a školní zralost.

Do tanečního, dramatického a výtvarného obru přijímáme děti od 5ti let. (V tanečním oboru zajišťujeme výuku i dětem od 3 let.) Hudební obor doporučujeme zahájit spolu s docházkou do 1. třídy ZŠ. Děti 1.a 2. třídy ZŠ navštěvují nejprve přípravné studium a pokud vše jde bez problémů, jsou od třetí třídy ZŠ přijati do 1. ročníku I. stupně studia.

U starších uchazečů se při talentové zkoušce zjišťuje zájem o obor a další zájmová činnost.

Při přestupu z jiné ZUŠ vyžadujeme srovnávací zkoušku z nástroje.

O výsledku přijímací zkoušky a o přijetí či nepřijetí jsou zákonní zástupci žáka vyrozuměni písemně nejpozději do 15. června příslušného školního roku.

 

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Kromě běžného zakončení studia absolventským vystoupením chceme upozornit na tyto skutečnosti:

 

Žák přestává být žákem školy:

 

- jestliže zákonný zástupce nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl si s ředitelem školy náhradní termín

 

- v případě, že o to písemně zažádá zákonný zástupce nebo zletilý žák sám. V tomto případě je třeba vyplnit, podepsat a předat v kanceláři školy odhlášku ze studia. Odhlásit se lze vždy ke konci školního roku, ve výjimečných případech v pololetí. Pokud by žák ukončil studium v průběhu školního roku, školné se mu nevrací.